VTI Lier, Kruisbogenhofstraat 7, 2500 Lier - 03 480 01 62 - vtilier@vtilier.be
 • home VTI Lier
 • Studieaanbod VTI Lier
 • Praktische info VTI Lier
 • Inschrijven bij VTI Lier
 • Contacteer VTI Lier
 • Ga naar Smartschool VTI Lier
lijn
home

Missie en visie VTI Lier


Het opvoedingsproject van het VTI Lier

Deze tekst omschrijft wat wij hopen te bereiken met het onderwijs aan leerlingen in onze school.

Kennis en vaardigheden De leerlingen verwerven op onze school een goede theoretische basiskennis n de vaardigheden om daar praktisch en creatief mee om te springen. Deze hebben binnen de school een verschillend gewicht naargelang de onderwijsvorm en van de studierichting.
In TSO weegt de vakkennis en de hoeveelheid daarvan meer door dan in BSO, maar zowel in TSO als in BSO zijn de vakken drager van vaardigheden. De training van de vaardigheden voor het leven is zowel in TSO als in BSO belangrijk. We volgen de leerplannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek Onderwijs.

Leerhouding Het leren leren in onze school is niet beperkt tot het geven van studietips. Leraren helpen leerlingen bij het zoeken van een eigen studiemethode. Leerlingen leren in de school om zelfstandig te werken, leren samen te werken n leren om hun werk te toetsen aan het oordeel van anderen.

Aandacht voor de totale persoon In de school is er grote aandacht voor de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid. Zo is de leerlingbegeleiding vanzelfsprekend ingebed in de schoolcultuur en de schoolorganisatie. Het gaat dan zowel om begeleiding van alle leerlingen als om probleemleerlingbegeleiding, zowel op het gebied van studieproblemen, als op het gebied van socio-emotionele problemen. Juist kiezen en zo de eigen mogelijkheden ontplooien, is voor onze leerlingen heel belangrijk. Vanzelfsprekend tonen de leerlingen in onze school respect voor hun eigen lichaam. Hygine, gezonde voeding en gezonde leefgewoonten zijn voor hen belangrijk.

Een aangenaam leefklimaat In een open sfeer leren onze leerlingen samenwerken met anderen. Een klimaat van veiligheid en geborgenheid, een ruimte die interesse opwekt en waar werken aangenaam is. Aan dit klimaat wordt constant gewerkt door training van sociale vaardigheden, door het reglement toe te passen, door een consequente aanpak van probleemgedrag zoals pesten. Er wordt veel gewerkt aan het optimaliseren van de communicatie in de school. De leerlingen hebben een duidelijke stem in het schoolbeleid via hun leerlingenraad.

Milieubewust Onze leerlingen leren met respect om te gaan met het materiaal dat ze bewerken. Ze werken actief mee aan het milieubeleid op school.

Gelukkig Als onze leerlingen afstuderen, hebben ze een waardevol diploma op zak. Ze hebben het nodige zelfvertrouwen n het verantwoordelijkheidsgevoel om van hun leven en van hun samenleven met anderen iets moois te maken.

Verbonden Onze leerlingen respecteren ieders levensovertuiging. Ze ervaren in een open sfeer hoe het christelijk geloof in de school leeft en gevierd wordt. Onze leerlingen zijn verdraagzaam en hulpvaardig. Ze tonen interesse voor de totale persoonlijkheid van anderen. Ze tonen aandacht voor de vreugde en het verdriet van mensen om hen heen.


VTI Lier biedt uw kind:

Leerbegeleiding op maat van de leerling

 • Degelijk uitgebouwde leerlingbegeleiding
 • Aandacht voor studieplanning & studiemethode
 • Doortastende GON-werking
 • Inhaallessen
 • Efficiënte aanpak van leer- & ontwikkelingsstoornissen (onder andere gebruik kurzweilmethode)

Een veilig en aangenaam schoolklimaat

 • Discrete & doeltreffende aanpak van socio-emotionele problemen
 • Goed werkend antipestbeleid
 • Drugspreventie, verkeerseducatie, weerbaarheidstraining
 • Inspraak onder meer door een actieve leerlingen- & ouderraad
 • Aandacht voor een veilige werkomgeving

Een krachtige en kwalitatieve leeromgeving

 • Moderne leermiddelen (elektronische leeromgeving)
 • Activerende werkvormen die zelfstandigheid en creativiteit bevorderen
 • Bekwaam en ervaren lerarenkorps
 • Eigentijdse ateliers en vaklokalen
 • Ervaringsgericht leren (bedrijfsbezoeken, stages, ...)
 • Brede culturele vorming (toneel, film, buitenlandse reizen, ...)
 • Middagactiviteiten (sport, schaken, bibliotheek, ...)

Een goede voorbereiding op de toekomst

 • Goede kansen op tewerkstelling
 • Leraren met ervaring in de industrie
 • Sterke voorbereiding op het hoger of universitair onderwijs
 • Ontwikkeling van de totale persoonlijkheid